تدریس عشق
 
اشعار عرفانی

زهـی عشــق زهی عشق کـه ما راست خدایا

چــه نغزست وچه خوبست وچه زیباست خدایا

چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید

چــه پنهـــان و چــه پنهان و چه پیداست خدایا

زهـــی مــاه زهــــی مــاه زهــی بـاده همــراه

کــــه جـــان را و جهــــان را بیــــاراست خــدایـا

زهــــی شـــور زهـــی شــور که انگیختـه عالم

زهـــــی کــار زهــــی بــار که آن جـاست خدایا

فـــرو ریخت فـــرو ریخت شهنشـــــاه ســواران

زهـــــی گــــرد زهـــی گرد کـه برخاست خدایا

فتادیــــم فتــــادیم بــدان ســـان کـــه نخیــزیم

ندانیـــــم ندانیـــــم چـــــه غـــوغــاست خـدایـا

ز هــــر کـــوی ز هـــر کـــوی یکــی دود دگرگون

دگـــــر بـار دگـــر بـار چــــه ســـوداست خـــدایا

نـــه دامــیست نــه زنجیـــر همـه بسته چراییم

چــــه بنـــدست چـــه زنجیـر کـه برپاست خدایا

چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل​ها

غــــریبست غــــــریبست ز بــــالاست خـــــدایا

خمـــــوشید خمـــــوشید کـــه تـــا فاش نگردید

کـــه اغیــــار گــــرفتست چپ و راست خـــدايـا


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۸ توسط شوریده دل
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ